Vores etik, filosofi og metode

Respekt, åbenhed og opbakning
PMI praktiserer rådgivning og kursusvirksomhed med afsæt i høje etiske principper, der bygger på respekt for det enkelte menneskes grænser og ønsker.
Før, under og efter ethvert organisationsudviklingsforløb stiller PMI krav om, at der praktiseres fuldstændig åbenhed om forløbets baggrund, formål, metoder og krav. PMI betragter dette som en grundlæggende forudsætning for en harmonisk og succesfuld udviklingsproces.
Det er endvidere et krav fra PMI, at en given udviklingsproces er forankret hos såvel topledelse og medarbejdere, som hos tillidsfolk og relevante faglige organisationer.
Det er direktionens ansvar at kommunikere formålet med den forestående udviklingsproces – og at sikre fælles forståelse og tryghed herom i hele organisationen.

Frivillighed
De virksomheder, som PMI samarbejder med, skal have forståelse for, at menneskelig udvikling kun kan ske på frivillig basis – aldrig gennem tvang.
Det er grundfilosofien i PMI’s arbejde at sikre, at mennesker arbejder efter lystprincippet. Derved opnår virksomheden medarbejdere og ledere, som er motiverede, dynamiske og udviklingsorienterede – og derfor en enorm ressource.

Grænsen mellem privat og personlig
PMI respekterer enhver kursists personlige grænse. Samtidig ønsker vi at understrege, at denne grænse er forskellig fra menneske til menneske. Grænsen er dynamisk og vil meget ofte bevæge sig hos den enkelte i løbet af et kursusforløb.
PMI’s erfarne kursusledere er garanter for, at balancen mellem det private og det personlige ikke overskrides. Alle kursusdeltagere gøres dog inden kursusstart opmærksom på, at de også selv har et medansvar for at markere, hvis de føler sig gået for nær – og at PMI’s kursusledere naturligvis respekterer og efterkommer kursistens ønsker.
Ret mand på ret plads – i den rette kultur

Før PMI indleder et kursusforløb i en virksomhed, skal eventuelle interne kulturforandringer, som virksomheden måtte ønske at gennemføre, så vidt muligt være afklaret.
Et PMI kursus må ikke være eller opfattes som en vej til frasortering af medarbejdere eller lignende. Derfor skal medarbejderne have garanti for, at de før eller under et kursusforløb, risikofrit kan takke nej til videre deltagelse. Her kan en alternativ mulighed være individuel træning og udviklingssamtaler med en PMI konsulent.

Individuel opmærksomhed
PMI gør alt for at sikre, at mennesker, som evt. måtte befinde sig i større eller mindre krise, ikke udsættes for et kursusforløb, som potentielt kan forværre situationen.
Derfor praktiserer PMI en grundig, indledende interviewproces, som bl.a. har til formål at afdække udviklingsområder og opfange særligt sårbare mennesker. Sidstnævnte kan have behov for særskilt rådgivning fra PMI’s konsulenter med henblik på at genfinde livs- og arbejdsglæden.

Metoder og værktøjer
PMI arbejder med moderne Gestalt-metodik. Den moderne Gestalt er udviklet til en sammenhængende og stærkt praksisfunderet og eksistentiel tilgang, som også rummer elementer af den systemiske tænkning og den narrative praksis. Fordi Gestaltmetodikken har fokus på samspil mellem mennesker og den enkeltes deltager, er den egnet både til privat terapi og individuel støtte og til arbejdet i større organismer: Virksomhedens organisation.

PMI’s metoder og værktøjer er målrettet områder som bl.a. lederudvikling, medarbejderudvikling, konfliktløsning og teambuilding. Arbejdsmetoder og værktøjer tilpasses de forhold, der er gældende i organisationen, managementgruppen, afdelingen, projektgrupperne m.v., som PMI får til opgave at udvikle. PMI har udviklet en række personlighedsrettede, socialpsykologiske metoder og værktøjer, som har det fælles grundlæggende formål at udvikle det enkelte menneskes forståelse af egne faglige og personlige funktions- og handlemønstre.

Nogle artikler til inspiration
For neden er der links til nogle artikler, der ganske godt illustrerer den tænkning, vi har som grund for vores arbejde. De er skrevet af Frans Meulmeester, som underviser på PMI’s Masterclass. Han bor i Holland og er desuden medlem af EAGTs Executive Committiee (European Associaltion for Gestalt Therapy), flittigt benyttet i Europa som underviser og seminarleder.

Artikel diskuterer Frans Meulmeester Gestalt-metodikken og arbejdet med konflikter.
Læs artiklen.

I denne artikel diskuterer Frans Meulemeester parallelle processer i terapi, konsulentarbejde og coaching
Læs artiklen